El valor econòmic
de la cultura a Espanya

Presentació. El valor econòmic de la cultura a Espanya. 2000-2004

Portada de El valor económico de la cultura en España

Resulta tan inequívoc el reconeixement de la importància de la cultura pel seu valor social com a necessari posar de manifest el seu caràcter com a font generadora de desenvolupament econòmic en la societat espanyola. Este objectiu, l'anàlisi de la creació com a mitjà de generació de riquesa de la manera més rigorosa possible, concretament avaluant la seua aportació directa al PIB espanyol, va quedar plasmat en el Pla integral del Govern per a la disminució i l'eliminació de les activitats que vulneren la propietat intel·lectual aprovat el 2005.

En este marc s'ha realitzat este treball, el contingut del qual suposa un significatiu avanç en el desenvolupament i la posada en pràctica de metodologies que permeten mesurar els efectes de la cultura en l'economia. Així, esta publicació recull els principals resultats del projecte d'investigació estadístic iniciat pel Ministeri el 2005 amb la finalitat de disposar d'estimacions del valor econòmic i de la contribució al Valor Afegit Brut i al Producte Interior Brut espanyol del sector cultural i dels sectors vinculats amb la propietat intel·lectual.

Estes estimacions, la característica essencial de les quals és que han sigut elaborades utilitzant com a font bàsica la comptabilitat nacional, i s'ha complementat esta informació amb altres fonts estadístiques oficials per determinar la part que es correspon amb l'àmbit d'estudi, constituïxen un inestimable instrument per disposar d'una avaluació global de la vertadera dimensió econòmica de la cultura i de les activitats vinculades amb la propietat intel·lectual.

Es tracta d'una operació d'alt valor afegit, derivat de l'aprofitament de la informació de base ja existent a través de les operacions estadístiques oficials que han sigut utilitzades en la seua elaboració. En este sentit el Ministeri vol agrair a l'Institut Nacional d'Estadística i a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària la seua col·laboració valuosa i eficient, facilitant les explotacions específiques de diversos projectes estadístics de la seua competència, sense els quals no hauria sigut possible elaborar les estimacions que es presenten.

Pel que respecta a l'àmbit d'estudi, l'existència d'activitats relacionades amb la cultura i amb la propietat intel·lectual que, en principi, no haurien de considerar-se estrictament culturals però el coneixement de les quals resulta essencial per a este Ministeri, ens va impulsar a abordar l'anàlisi en un doble àmbit d'investigació. Així, el treball s'ha realitzat, per una part, en l'àmbit cultural i, per una altra, en el de les activitats vinculades amb la propietat intel·lectual, tot compartint els dos les pautes metodològiques de l'estudi, i s'ha facilitat d'esta manera l'anàlisi comparativa dels dos resultats.

Els sectors considerats en l'anàlisi de l'àmbit cultural han sigut: Patrimoni; Arxius i biblioteques; Llibres i premsa; Arts plàstiques; Arts escèniques; Audiovisual i multimèdia (Cinema i vídeo; Música gravada; Televisió i ràdio). En cada un dels sectors s'han analitzat les seues activitats distingint la seua situació a la cadena productiva de béns i servicis culturals i s'han considerat les fases següents: creació, producció, fabricació, difusió i distribució, activitats de promoció i regulació, activitats educatives i activitats auxiliars.

Per delimitar l'àmbit considerat en l'anàlisi de les activitats vinculades amb la propietat intel·lectual s'ha partit de les activitats culturals reflectides anteriorment, de les quals s'ha exclòs el sector de patrimoni en el seu conjunt i les fases de promoció, regulació i educatives, incorporant-se els sectors d'Informàtica i Publicitat.

La forta interrelació dels sectors esmentats amb altres àmbits de l'economia, de vegades molt difícils de delimitar, l'absència d'informació, o la difícil correspondència amb determinades classificacions, són aspectes que, si bé han suposat un gran estímul en el procés d'investigació, no s'han d'obviar a l'hora de valorar el treball. Per este motiu, i pel caràcter eminentment tècnic de la publicació que s'acompanya, s'ha inclòs una anàlisi detallada de la presència de la cultura en les diverses classificacions oficials utilitzades i el major detall possible en relació amb els mètodes aplicats en cada un dels càlculs.

S'inclouen així mateix comparacions amb altres sectors de l'economia i amb altres resultats de l'entorn internacional i s'ha d'assenyalar en este sentit que són moltes les dificultats que es presenten per establir comparacions amb altres països en no existir una metodologia internacional establida.

Els resultats s'oferixen per al quinquenni 2000-2004 i cal fer notar el caràcter provisional dels relatius als tres últims anys, derivat de la naturalesa de la informació utilitzada per als seus càlculs. Este departament té la intenció de dotar el projecte de continuïtat, de manera que siga possible realitzar un seguiment futur de les sèries que ací s'oferixen.

El projecte va ser iniciat i dissenyat pel Ministeri de Cultura el 2005 i els seus objectius han sigut desenvolupats per experts de prestigi reconegut a través de convenis de col·laboració amb universitats. El primer dels convenis, celebrat amb la Universitat Carlos III de Madrid, va permetre disposar d'un estudi metodològic previ, en el qual es van analitzar les possibilitats relatives als procediments a aplicar per a l'obtenció de les estimacions requerides en els termes establits pel Ministeri.

Posteriorment, després de l'anàlisi realitzada en este Departament, es va perfilar la línia metodològica final que hauria d'aplicar-se a este treball i es va procedir, a través d'un nou conveni, en esta ocasió amb la Universitat de València, a fer una nova revisió de la metodologia inicialment proposada, a desenvolupar-la i a elaborar les estimacions per al període que ara s'oferix.

Esperem que tant els resultats que es presenten com el detall metodològic que els acompanya permetran avançar de manera rigorosa en el progressiu reconeixement del valor econòmic de la cultura i de les activitats vinculades a la propietat intel·lectual.


Carmen Calvo
Ministra de Cultura


Icono de conformidad con el Nivel Doble-A del W3C-WAI. Se abre en ventana nueva Titulares RSS disponibles

© Ministeri d'Educació, Cultura i Esport